Projekty EU

Ing. Štefan Szekeres SZ FRAME, 941 37 Strekov 1087

IČO 33 661 901

INFORMÁCIA O PODPORENOM PROJEKTE
Inovácia výroby oplášťovaných nábytkárskych konštrukcií obstaraním modernej technológie

Tento projekt sa realizuje s podporou Európskej únie

eurroo

 

Európsky fond regionálneho rozvoja

Riadaci orgán: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Miesto realizácie projektu: Nová Vieska 349

Názov a sídlo prijímateľa:Ing. Štefan Szekeres SZ FRAME, Strekov 1087, 941 37 Strekov

Názov projektu:Inovácia výroby oplášťovaných nábytkárskych konštrukcií obstaraním modernej technológie

Stručný opis projektu:
Predmetom projektu je rozšíriť svoje výrobné prostriedky o vysokokvalitné obrábacie stroje, CNC technológiu na výrobu nábytku, najmä kuchynského nábytku. Cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti firmy Ing. Štefan Szekeres SZ FRAME zavedením novej inovačnej technológie do výroby.

Dátum začatia realizácie projektu: 08/2010

Dátum predpokladaného ukončenia projektu: 03/2012

Výška poskytnutého príspevku: 3.092.000,00 EUR

Poskytovateľ:
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
www.economy.gov.sk             www.siea.gov.sk

stiahnuť   PDF

Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses
Built with HTML5 and CSS3 - Copyright © 2014 SZ-FRAME